loader image

Hétkúti Wellness Hotel

HU

EN

Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő
Fogadó az Öreg Préshez Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8060, Mór, Arany János u. 4.
Cégjegyzékszám: 07-09-001574
Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságra
Adószám: 10595026-2-07
Telefonszám: 06-22-562-472
Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Kerekes Krisztina – szállodaigazgató, Kaszner Petra
– front office manager
E-mail: frontoffice@oregpres.hu (Kérjük erre az e-mail címre kizárólag adatkezelést érintő
ügyekben írjanak!)
Adatkezelési nyilvántartási szám: 52139/2012
További adatkezelő: (A társaság egyéb telephelye)
Név: Hétkúti Wellness Hotel
Cím: 8060, Mór, Dózsa György u. 111.
A Társaság tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az
alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Társaság hivatalos
weboldalain elektronikus (külön kérésre papír alapon is) elérhető.
A Társaság, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs
önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Társaság által nyújtott szolgáltatások során
történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés
módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég
kérésére kerülhet sor és annak pontos módjáról a Társaság a Vendéget előzetesen
tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a
Társaság adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.
Személyes adatot a Társaság kizárólag előre meghatározott célból és ahhoz szükséges ideig,
a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Társaság csak olyan
személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és
a cél elérésére alkalmas.
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása
szükséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra használja, erről az érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a
Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik
meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
2. Fogalommagyarázat
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságra jellemző ismeret – , valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.
Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a
kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat és a bűnügyi személyes adat
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép – , hang – vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele. A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve
a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3. Adatkezelések
3.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele
A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes
hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve
kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt
kivételekkel a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi
és a határidő elteltével törli azokat.
Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések
rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem
feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.
A hírlevélre való feliratkozásról a Vendég az egyes szolgáltatások igénybevétele során is
nyilatkozhat.
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
3.2. Szobafoglalás
Szállodánkba vendégeink e-mailen, telefonon, személyesen illetve a Weboldalainkon
(www.hetkut.hu, www.oregpres.hu ) található online foglalási rendszer segítségével
foglalhatnak szobát. Szobafoglalás esetén a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl az
alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:
– vezeték és keresztnév
– telefonszám
– e-mail cím
– előlegszámla majd a végszámla kiállításához szükséges lakcím
Az adatkezelés időtartama: 8 év. Ezeket az adatokat a szálloda a szobafoglalással kapcsolatos
ügyintézésre, vendéggel való kapcsolattartásra, számviteli kötelezettségek teljesítése
céljából használja fel.
Az adatkezelés célja ezen felül a vendég, mint a szolgáltatást igénybe vevő beazonosítása, a
megrendelt szolgáltatások teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása, a vendégek
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.
A szálloda a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a
létrejött szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli, az szerződéses időszak
végeztével az érintett vendégre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek) a
kötelező adatkezeléshez szükséges adatok kivételével, amíg a hozzájárulás nem kerül
visszavonásra.
Az online foglalási rendszer technológiai hátterét a Fogadó az Öreg Préshez Hotel esetében
jelenleg a Morgens Design Kft (8800, Nagykanizsa, Fő út 10.) biztosítja, aki
adatfeldolgozóként összesíti a beérkező foglalások adatait, azokat a szerverén tárolja és
lehetővé teszi online felületén a foglalások visszaigazolását.
Az online foglalási rendszer technológiai hátterét a Hétkúti Wellness Hotel esetében jelenleg
a Prohot Kft (8060, Mór, Wekerle Sándor utca 31.) biztosítja, aki adatfeldolgozóként összesíti
a beérkező foglalások adatait, azokat a szerverén tárolja. Visszaigazolást az e-mailen érkező
ajánlatkérés, foglalás után a vendég közvetlen e-mail címére küld a szálloda.
3.3. Érdeklődés, ajánlatkérés
A szálloda weboldalán, személyesen vagy telefonon történő érdeklődés, vagy ajánlatkérés
esetén a tervezett tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok
megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás a szálloda által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődővel tájékoztatás,
ajánlat küldése. A szálloda a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így
ajánlatkérés esetében azoknak a szállodához történő érkezésétől számítva legfeljebb 30
napig kezeli, illetve, amíg a felhasználó (Vendég) nem kéri az adatai törlését, illetve nem
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A szálloda
telefonbeszélgetéseket nem rögzít.
3.4. Bejelentő lap
Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki,
amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az alábbi kötelezően megadandó adatokat a
vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az
idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei
teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából
mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott
kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
 családi és utónév
 lakcím/cégcím
 állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem
vezethetően kezelt adat)
 születési hely és idő
 gyermekek neve, születési dátuma (amennyiben ők is igénybe veszik a szállodai
szolgáltatásokat)
Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
 a természetes személyazonosító adatokon kívül, az
 úti okmány (útlevél) azonosító adata
 szálláshely címe
 szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 vízum, tartózkodási engedély száma,
 beutazás időpontja, helye
Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével
minden olyan személy, aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a
hontalant is.
Az EGT tagállamai:
 az Európai Unió tagállamai
 Izland, Liechtenstein, Norvégia, mint részes tagállam
 valamint Svájc, mint azonos jogállású állam
A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás
igénybevételének feltétele.
A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével
átadott személyes adatait a Társaság a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének,
teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt
határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
A bejelentő lappal kapcsolatban kezelt adatokról a marketing@hetkut.hu e-mail címre írott
kérésére küld a társaság tájékoztatót.
A bejelentő lap aláírásakor a vendégnek lehetősége van a szálloda által kezelt hírlevél küldő
rendszerre való feliratkozásra, a megfelelő rubrikába való jelöléssel.
Egyéb személyes adat (különleges adat)
Amennyiben a vendég gluténmentes, laktózmentes, vegetáriánus vagy egyéb egészségügyi
okok miatt különleges étkezést folytat és ezt az információt a szállodával megosztja, abban
az esetben a szálloda ezt az információt további egységek részére (étterem, reggeliző) átadja
a szolgáltatások teljes körű biztosítása érdekében.
A szálloda külön kérésre ezt az egészségügyi információt nem kéri.
A szolgáltatás befejeztével (elutazáskor) az egészségügyi információ semmilyen formában
nem kerül tárolásra.
3.5. Wellness részleg használata
A Wellness részlegben a napi jegyek (fitness, wellness belépő) kiállításához az alábbi adatok
megadása szükséges:
 név
 lakcím
 állampolgárság
 születési dátum
 telefonszám
 e-mail cím
A www.hetkut.hu honlapon feltüntetett elérhetőségen a Vendégnek lehetősége van arra,
hogy a wellness részleg szolgáltatások árai felől érdeklődjön és kezdeményezze a
kapcsolatfelvételt a Társasággal a név és telefonszám megadása után. A Társaság a
kapcsolatfelvétel után regisztrálja a pontos érkezés időpontját.
3.6. Rendezvények
Szállodaszolgáltatást igénybe vevő vendégeknek kötelessége tudomásul venni, hogy
rendezvényeinkről hang és képfelvételt készíthetnek a szálloda munkatársai, illetve a
szállodától engedélyt kapott szerződéses partnerek (sajtómunkatársak, közreműködők, más
vendégek illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a vendég a programokon és
rendezvényeken történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez, azzal,
hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.
Abban az esetben, ha a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is
nevesíthető. A vendég tudomásul veszi, hogy a szálloda a rendezvényt, egyéb programokat
rögzíti.
3.7. Bankkártya adatok
A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat a Társaság csak
olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogi gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az
adatkezelésről az illetékes Bank (K&H – www.khb.hu, OTP – www.otp.hu ) honlapjain
tájékozódhat.
A Társaság egyes alrendszerei által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb
felvilágosítást a vendégek az iroda@oregpres.hu címre küldött kérelemre kaphatnak.
3.8. Fizetés
A Fogadó az Öreg Préshez szolgáltatásainak ellenértékét a Fogadó az Öreg Préshez Kft által
meghatározott módon készpénzzel, ajándékutalvánnyal, SZÉP kártyával, illetve
bankkártyával egyenlíthetik ki a vendégek.
Az adatkezelés célja a Fogadó az Öreg Préshez Kft szolgáltatásainak igénybevétele, számla
kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
A Fogadó az Öreg Préshez Kft az alábbi adatokat kezeli fizetéskor:
– tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma
– számlázási név, cím, adószám és igénybe vett szolgáltatás megnevezése, mennyisége,
vételára, fizetési mód, fizetési adatok (dátum, időpont, a számlán szereplő tételek
megnevezése, összege)
3.9. Egyéb adatkezelés
A szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk vendégeinket, ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság,
szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek számára tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti a szállodát. A szálloda a hatóságok részére személyes adatot
csak annyit ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.
A szálloda a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
valódiságát és megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely vendég email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail
címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót
terheli, aki az e-mai címet regisztrálta. Amennyiben a vendég nem a személyes adatait adja
meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A személyes adatok megismerésére jogosultak a szállodával munkaviszonyban vagy
megbízási jogviszonyban álló munkatársak.
A szálloda személyes adatokat harmadik személyeknek csak a vendég előzetes és
tájékoztatott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján
kötelező adattovábbításokra.
A szálloda, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló ás általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
adattovábbításra őt jogszabály, esetleg jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen
adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a szálloda nem tehető
felelőssé.
– Vásárlók könyve:
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
A vásárlók könyvével kapcsolatban az adatkezelés célja a Fogadó az Öreg Préshez Kft
egységei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő észrevételek kezelése.
– Vendégkönyv:
A vendégkönyvbe a szállodai szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek írhatják bele személyes
észrevételeiket, tapasztalataikat.
A vendégkönyv nyilvános, a Fogadó az Öreg Préshez Kft , illetve telephelye (Hétkúti Wellness
Hotel) területén tartózkodók számára szabadon elérhetőek.
– Talált tárgyak:
A Fogadó az Öreg Préshez Kft a talált tárgyakkal kapcsolatban, az alábbi adatokat kezeli,
rögzít:
o a találás dátuma, időpontja, a személy, aki a tárgyat találta, a talált tárgy
megnevezése, sikerült-e a tulajdonost megtalálni, értesíteni, az átvevő
aláírása.
3.10. Adatkezelés biztonsága
A személyes adatok kezelésével illetve tárolásával kapcsolatban a szálloda legnagyobb
gondossággal jár el.
Szálloda köteles az adatkezelési műveletek úgy végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.
A szálloda az adatkezelés során megőrzi, – illetve egyéb jogi intézkedések esetét kivéveköteles megtenni mindent, hogy a kezelt adatok
– titkosak maradjanak: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult
– sértetlenek maradjanak: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét
– továbbá gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
3.11. Ajándékutalvány
Ajándékutalvány vásárlásakor a Vásárló az alábbi személyes adatokat adja meg:
Személyes vásárlás esetén:
 név
 számlázási név és cím
Online megrendelés esetén a Társaság részére küldött írásos megrendelőn (e-mail) keresztül:
 név
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
 e-mail cím
 telefonszám
 számlázási név és cím
 kézbesítési név és cím
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás és az ajándékutalvány kézbesítése. Az így kapott
személyes adatokat a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő
ideig tárolja és az ilyen határidő elteltével törli azokat.
Az ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről a hetkut@hetkut.hu címre írt
megkeresésre ad a Társaság bővebb tájékoztatást.
3.12. Nyereményjáték
A Társaság önállóan esetenként nyereményjátékot szervez egy adott szálloda
szolgáltatásainak megismertetése céljából. A nyereményjátékban való részvételre papír
alapú, vagy online (facebook oldalon) regisztrációt követően van lehetőség, az alábbi adatok
megadása után:
 név
 lakcím
 telefonszám
 e-mail cím
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság
eljuttathassa a nyereményt. Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték
végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt adatok ( a nyertes kivételével) törlésre
kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak
megfelelő ideig tárolja, promóciós megkereséshez hozzájáruló vendégek esetén a fenti
adatokat a Társaság a jelen tájékoztató a III.7. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli
tovább.
A nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt adatokról a marketing@hetkut.hu címre írott
kérésre nyújt a társaság bővebb tájékoztatást.
3.13. Vendég kérdőív, értékelő rendszer
A Fogadó az Öreg Préshez Kft (Hétkúti Wellness Hotel) szolgáltatásairól a társaságnál
alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú vendég
kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a vendégek a
véleményüket. A kérdőív kitöltésekor a vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:
 név
 látogatás dátuma
 szobaszáma
 elérhetősége (cím, e-mail cím, telefonszám)
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok kivizsgálását, illetve a
társaság által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.
Az így kapott véleményeket és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott
Vendégre nem visszavezethető, a vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a társaság
statisztikai célokból is felhasználhatja.
A vendégkérdőív kitöltésével megadott személyes adatokat a Társaság a panasz kivizsgálását
követő 5 (öt) munkanapon belül törli. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail
címet és felhasználónevet a vendég a marketing@hetkut.hu címre eljuttatott kérelemre a
társaság törli.
3.14. Kamerarendszer
A társaság által üzemeltetett szállodák területén kamerák üzemelnek a vendégek személyi és
vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és
figyelmeztető szöveg jelzi.
Biztonsági kamerák üzemeltetése vagyonvédelmi célból, a 2005.évi CXXXIII. törvény
(„Szvtv.”) 30. § (2) pontja alapján. Kezelt adatok: a kamerafelvétel.
A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök,
illetve a vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések
észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem
lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.
A kamerák az év minden napján, 0-24 órában üzemelnek és rögzítenek felvételt. Részletes
leírásukat a jelen tájékoztatás melléklete tartalmazza. Adatvédelmi Nyilvántartási szám:
NAIH96125/2016.
A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott szállodától
kaphat.
A kamerák elhelyezésével kapcsolatban a jelen dokumentum mellékletében tájékozódhat
bővebben.
3.15. Hírlevél
Amennyiben a vendég feliratkozik a szálloda hírleveleire, a szálloda alkalmanként hírlevelet
küld neki.
A hírlevélre való feliratkozással a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szálloda az ehhez
szükséges adatait kezelje. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név, cím, telefonszám, e-mail
cím megadása szükséges, hogy lehetséges legyen az üzenetek kézbesítése.
Hírlevél hozzájáruláshoz a szálloda előzetesen hozzájáruló nyilatkozatot kér be a vendégtől,
mely alapján beazonosítható, hogy kiknek küld hírlevelet. Hozzájárulás megtagadása, vagy
visszavonása esetén a szálloda további hírlevelet nem küld és a vendég adatait a rendszerből
törli.
A Társaság egyedi jelszóval ellátott webgalamb levelező rendszert
(http://www.webgalamb.hu/) használ. A személyes adatokat tartalmazó iratokat a társaság
irattároló szekrényekben őrzi, 24 órás recepciós szolgálat mellett. Az archivált iratokat a
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
Társaság zárható helyiségben őrzi. A társaság által használt számítógépeken vírusvédelmi
rendszer működik.
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy
személyre szabott tájékoztatása a Társaság legújabb akcióiról.
A társaság postai úton reklám anyagot küldhet az érintett előzetes hozzájárulása nélkül azzal,
hogy biztosítja a további reklámanyagok letiltását.
3.16. Facebook oldal
A Társaság, illetve a Társaság által üzemeltetett szállodák/éttermek külön-külön is
elérhetőek a Facebook közösségi portálon.
Az adatkezelés célja a Fogadó az Öreg Préshez és a Hétkúti Wellness Hotel weboldalán
található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a vendég részt vehet a
nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.
A Társaság a Facebook oldalon a „tetszik”/”like” – linkre kattintással az érintett hozzájárul a
Társaság híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
A hírlevélre a 3.14. pontban foglaltak érvényesek.
A Társaság Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző
eseményekről/szállodákról/éttermekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a
Társaság mindid kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi
irányelvek és szabályzatok, a www.facebook.com címen kaphat.
3.17. Weboldal látogatási adatok
3.17.1. Hivatkozások és linkek
A Társaság weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet,
csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A társaságnak nincs semmi befolyása a partner
cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem tartozik
felelősséggel azokért.
Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve
adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
3.17.2. Analitika, cookie-k
A Társaság a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ (Google Analytics),
amely egy adatsorozatot készít és nyomon követi, hogy miként használják a látogatók az
internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a
céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az
oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia
kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online
élmények fokozása érdekében. A Társaság az analitikai rendszereket nem használja
személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a
cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni vagy automatikusan
visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár
segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos
tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem
fogadja el a cookie-kat.
3.17.3. Remarketing kód
A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását,
hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak
látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott
böngésző megfelelő beállításával letilthatják.
3.17.4. Kapcsolat
Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a társasággal. Az
üzeneteket a társaság az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a
kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválja és 5 (öt) évig tárolja.
3.18. Adatbiztonság
Egyéb biztonsági tevékenységek
A Társaság biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes
adatokat adatátvételi berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe és a
rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során
fellépő hibákról jelentés készül.
A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja
ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatokat technikai védelmének biztosítása
érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.
3.19. Adattovábbítás
A Társaság jogosult a részére átadott személyes adatokat a szállodaüzemeltető, gazdasági
társaságok és az adott nyereményjáték szervezésében résztvevő üzleti partnerek részére
átadni, akik az átadott adatok kezelésére kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott
módon jogosultak. Az ilyen adattovábbításra kizárólag akkor van lehetőség, ha arról az
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
érintett, az adott szolgáltatás igénybevételénél, vagy nyereményjátékban,
törzsvendégprogramban való részvételnél előzőleg tájékoztatták.
A társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes
adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított
személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett
külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok
részére azok megkeresésének megfelelően átadja.
3.20. Adatfeldolgozók
A Társaság adatfeldolgozóinak konkrét listáját a frontoffice@oregpres.hu címre írott, vagy a
társaság adatvédelméért felelős munkavállalójának az I. pontban rögzített elérhetőségein
lehet kérelmezni, az ilyen kérelmeknek a társaság a 30 (harminc) napon belül írásban tesz
eleget.
3.21. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
3.22.1. Tájékoztatás
Az érintett az egyes fejezetekhez írt e-mail címre, vagy a Társaság nevére és címére (Fogadó
az Öreg Préshez, 8060, Mór, Arany János u. 4.) eljutatott kérelmére a kérelem benyújtásától
számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Társaság – azonos adatok tekintetében
évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében – tájékoztatást ad az
érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a
felvilágosítás megtagadása mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet
a jogorvoslati lehetőségekről.
30.22.2. Helyesbítés
Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak és a valóságnak megfelelő személyes adat a
Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a társaság helyesbíti.
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
A helyesbítésről a társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét sérti.
30.22.3. Törlés és zárolás, tiltakozás
A személyes adat törlése és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Adatvédelmi
törvény 17.§ – 21.§-ban foglaltak az irányadóak.
30.22.4. Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat.
A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22 §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az
egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.
30.22.5. Kártérítés és sérelemdíj
Ha a társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogait megsérti,
abban az esetben a társaságtól sérelemdíj követelhető.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az érintettel szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, a társaság
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés
esetén járó sérelemdíjat is. A szálloda mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és
nem követelhető sérelemdíj, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából kifolyólag származott.
3.23. Egyéb rendelkezések:
A Szálloda fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az
érintetteket értesíti.
A Szálloda a honlapok látogatói, illetve a vendégek által leadott adatok helyességéért
felelősséget nem vállal.
Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság segítségét:
Levelezési cím: 1534, Budapest, Pf.: 834
Cím: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
Telefon: +36 /1/ 391-1400
honlap: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jelen tájékoztató a Fogadó az Öreg Préshez Kft mindkét egységét, valamint a Kft-hez tartozó
éttermet (Öreg Prés Étterem, 8060, Mór, Táncsics Mihály u. 4.) jellemző szabályzat.
Telephely és Székhely:
Fogadó az Öreg Préshez Kft
8060, Mór, Arany János u. 4.
Telephely 2.
Hétkúti Wellness Hotel
8060, Mór, Dózsa György u. 111.